Noorteringid

Noortering 1.-5. klass

Noortering 1.-5. klass

Päästealane noortering pakub mitteformaalset õppimist 7.- 18.aastastele noortele.

Noorteringis omandatakse päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi

ennetada ning ohuolukordadesse sattudes või nähes teisi sinna sattumas, teadlikult käituda. Ringitöös kasutatakse eelkõige kogemusel põhinevaid metoodikaid (praktilised harjutused, erinevatel aastaaegadel veekogude külastamine, demod koos päästjatega, interaktiivsed lahendused jne).

 

Noori suunatakse:

• tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku

tekkemehhanismi;

• vältima ohuolukordadesse sattumist;

• kujundama turvalisele kogukonnale ning kooli- ja kodukeskkonnale suunatud hoiakuid ja

käitumist;

• omandama teadmisi ning oskusi, kuidas ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda;

• tundma õppima ja väärtustama ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, kohustusi ja vastutust;

• nõustama teisi inimesi ohutuse teemadel (ka oma lähedasi).

 

Õpiväljundid on jaotatud üheteistkümne teema vahel, kus on kirjeldatud üldised

õpieesmärgid.

1) SISSEJUHATUS RINGITEGEVUSSE

Õpiväljund: noorpäästja teab, missugused on päästeala noorteringi tegevused.

2) TULEOHUTUS

Õpiväljund: noorpäästja oskab ennetada tuleohtu (sh tunneb tulekahju avastamisseadmeid),

oskab tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid.

3) VEEOHUTUS

Õpiväljund: noorpäästja teab erinevate veekogude ja veega seonduvaid ohtusid, oskab

märgata hädasolijat vees ning vajadusel õigesti tegutseda.

4) ELANIKE HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEK

Õpiväljund: noorpäästja teab kuidas valmistuda hädaolukordadeks ning käituda erinevates

kriisiolukordades.

5) PLAHVATUSOHUTUS

Õpiväljund: noorpäästja oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda ja teab

pürotehnika kasutamisega seonduvaid ohte.

6) OLMEOHUTUS

Õpiväljund: noorpäästja tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning

märkab looduses varitsevaid riske.

7) PÄÄSTETEHNIKA

Õpiväljund: noorpäästja tunneb enam kasutatavat päästetehnikat.

8) HÄDAABI KUTSUMINE

Õpiväljund: noorpäästja on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile

helistada ja abilistele teed juhatada.

9) ESMAABI

Õpiväljund: noorpäästja oskab peamisi esmaabivõtteid.

10) LIIKLUSOHUTUS

Õpiväljund: noorpäästja oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust.

11) TULETÕRJESPORT (soovi ja võimaluste korral)

Õpiväljund: noorpäästja on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.

Saue VPK